Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder inschrijfnummer 67714366

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Consument: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 • Opdrachtgever: een opdrachtgever die handelt als consument dan wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Honkoop Bouwservice: de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig kleinschalige kluswerkzaamheden verricht;
 • Het werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en Honkoop Bouwservice overeengekomen werkzaamheden en/of de daarbij door Honkoop Bouwservice geleverde materialen;
 • Meer- en minderwerk:  door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs.

Artikel 2 Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Honkoop Bouwservice.

Artikel 3 Opdrachten

3.1 Honkoop Bouwservice draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd in een opdrachtformulier.
3.2 Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:

 • een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk;
 • de prijs van het werk;
 • de betalingswijze.

3.3 De opdrachtgever en Honkoop Bouwservice kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingmethoden:

 • vaste prijs
 • regie

Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze algemene voorwaarden. Bij regie komen opdrachtgever en Honkoop Bouwservice overeen dat de gemaakte kosten van Honkoop Bouwservice worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening maakt Honkoop Bouwservice een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben. Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten. Een combinatie van de twee prijsvormingmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.

3.4 Indien de opdrachtgever een consument betreft, zullen alle prijzen inclusief BTW vermeldt worden.

3.5 Honkoop Bouwservice draagt er zorg voor dat deze algemene voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 4 Verplichtingen van Honkoop Bouwservice
4.1 Honkoop Bouwservice staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat het gebruik maakt van deugdelijke werkwijzen.
4.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Honkoop Bouwservice, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
4.3 Honkoop Bouwservice neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
4.4 Honkoop Bouwservice is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover Honkoop Bouwservice deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
 • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan Honkoop Bouwservice openbaren en Honkoop Bouwservice ter zake deskundig moet worden geacht.

4.5 Indien Honkoop Bouwservice één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is het gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
4.6 Honkoop Bouwservice is verzekerd voor schade voor zover deze hem kan worden toegerekend tot een bedrag van maximaal € 1.250.000 per gebeurtenis, ongeacht de aansprakelijkheid op grond van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
5.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Honkoop Bouwservice zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
5.3 Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
5.4 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van Honkoop Bouwservice op grond van artikel 4 lid 4.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht
Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij Honkoop Bouwservice ervoor zorg draagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.

Artikel 7 Onvoorziene complicaties
7.1 Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet Honkoop Bouwservice hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
7.2 Indien Honkoop Bouwservice de opdrachtgever niet kan bereiken, dient Honkoop Bouwservice het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
7.3 Eventuele extra kosten, die Honkoop Bouwservice moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
7.4 Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 8 Oplevering
8.1 Na voltooiing van het werk nodigt Honkoop Bouwservice de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
8.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door Honkoop Bouwservice dienen te worden hersteld, zal Honkoop Bouwservice deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van Honkoop Bouwservice vallen.

Artikel 9 Betaling in termijnen
9.1 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De betaling dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden.
9.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Honkoop Bouwservice zijn verplichtingen ter zake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.

Artikel 10 Eindafrekening
10.1 Honkoop Bouwservice zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel na de oplevering doen toekomen.
10.2 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).
10.3 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.
10.4 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.
10.5 Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 11 Opschorting van de betaling
11.1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
11.2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft Honkoop Bouwservice het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 12 Niet nakomen betalingsverplichting
12.1 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Honkoop Bouwservice na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
12.2 Over betaling die niet tijdig is verricht, kan Honkoop Bouwservice rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
12.3 Honkoop Bouwservice is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

Artikel 13 Garantie
13.1 Honkoop Bouwservice garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van een jaar vanaf de oplevering kosteloos verholpen zullen worden, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Het voorgaande laat onverlet dat Honkoop Bouwservice ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit op het opdrachtformulier vermeld te staan.
13.2 De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de consument onderkend hadden kunnen worden en door de consument zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan Honkoop Bouwservice zijn meegedeeld.

Artikel 14 Overige bepalingen
14.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
14.2 De Nederlandse rechter in bij uitsluiting bevoegd om van geschillen, direct of indirect voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden kennis te nemen.

Vraag over dit document?

Neem even contact met ons op.